Opleiding Master Coach

De effectiviteit van coaching wordt in hoge mate bepaald door (inter-)persoonlijke kwaliteiten. Daarom vormen de modules Effectief Functioneren en Effectief Communiceren in het eerste opleidingsjaar de solide basis van de opleidingen. Onder deskundige leiding vergroot je het inzicht in je persoonlijke ontwikkeling.

Wie bij het Europees Instituut is opgeleid, beschikt over fundamentele kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden. Aan de basis liggen evidence-based beïnvloedings- en communicatiemethodieken.

De theorie en praktijk van deze begeleidingsvormen zijn ontleend aan belangrijke psychologische en psychotherapeutische modellen uit de gangbare wetenschap. Het Instituut legt zich daarbij niet vast op één model, maar is eclectisch en kiest voor een pragmatische invalshoek: dat wat werkt. Het meest basale model is dat van Carl Rogers. Zijn theorie biedt de basis voor een attitude van begeleiders waarin respect, acceptatie en inlevingsvermogen de kern vormen.

Doel is uiteindelijk dat je een eigen methodiek ontwikkelt, die past bij je eigen functioneren en levensvisie.  

Modules

1e jaar: LEERGANG COACHING BASICS

Module Effectief Functioneren (januari-juni)

Theorieblok (colleges): Levensloop en identiteit
• Identiteitsontwikkeling en zelfsturing
• Spirituele intelligentie in leven en werk / Mindfulness in leven en werk
• Identiteit en context
• Loopbaanontwikkeling en -identiteit
• Professioneel hanteren van persoonlijke kernthema’s
• Ontwikkelingsgericht coachen
• Inspiratiedag

Praktijkblok (trainingen): Persoonsgerichte training
• Inzicht in eigen biografie en ontwikkeling
• Verkennen en verwoorden van eigen kwaliteiten, mogelijkheden, beperkingen, normen, waarden en verantwoordelijkheden
• Verkennen en verwoorden van eigen gedrag, gedachten, gevoelens, ervaringen, weerstanden en valkuilen
• Formulering persoonlijke leerdoelen
• Omgaan met feedback als stimulans tot bijstellen van eigen houding, zelfbeeld en functioneren
• Vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfbeschikking en zelfsturend vermogen
• Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties
Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: schrijven biografie

Module Effectief Communiceren (september-december)

Theorieblok (colleges): Psychologische hoofdstromen in coaching en counseling
• Inleiding: coaching, counseling en psychotherapie
• Psychodynamische hoofdstroom: Psychoanalytische coaching en counseling
• Experiëntiële hoofdstroom:
- Cliëntgerichte coaching en counseling
- Gestaltcoaching en -counseling
• Leertheoretische hoofdstroom: Cognitief-gedragsgerichte coaching en counseling
• Systeemtheoretische hoofdstroom: Systeembenaderingen in coaching en counseling
• Gastcollege

Praktijkblok (trainingen): Communicatietraining
• Aspecten persoonsgerichte training.
• Empathie, echtheid, acceptatie en respect in contact met anderen.
• Verder ontwikkelen van communicatievaardigheden en interactiecompetenties.
• Opbouwen gespreksklimaat van wederzijds vertrouwen.
• Luisteren naar inhoudelijke en gevoelsmatige aspecten van een gesprek.
• Blijk geven van aandacht en luisteren via (non)verbale technieken.
• Inspelen op non-verbale communicatie en het verwoorden van gevoelens van de ander.
• Stellen van open en neutrale vragen, doorvragen en samenvatten.
• Geven en ontvangen van feedback en omgaan met confrontatie.
• Professioneel omgaan met eigen emoties.
• Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.
Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: 8 coachingsgesprekken

2e jaar: MASTER COACH

INDIVIDUELE COACHING & CONTEXT

Theorieblok. In het theorieblok komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod.

  • NLP bij coaching en counseling
  • Coaching en counseling vanuit generatief leiderschap
  • Professioneel omgaan met emoties
  • Lichaamsgericht werken
  • Vijf contexten bij één coachee
  • Beroepsethiek van de coach/counselor
  • Groepscounseling en teamcoaching vanuit systeembenadering
  • Oplossingsgerichte coaching en counseling

Theorieopdracht: naar aanleiding van de theorie krijg je verschillende opdrachten. Bij een aantal kun je zelf de keuze maken welke uitwerking het best bij je past (het schrijven van leerverslagen, papers en blogs). In de tweede module maak je in plaats van een paper een casusopdracht. In tweetallen geef je een beschrijving van een coachingstraject die je vervolgens aan medestudenten presenteert.

Praktijkblok. In het praktijkblok komen o.a. de volgende competenties en vaardigheden aan bod.
• Aspecten persoonsgerichte en communicatietraining.
• Het eigen coaching- en counselingsprofiel.
• Verder ontwikkelen van vaardigheden in coaching en counseling.
• Hanteren van meerdere gespreksmodellen.
• Fasegewijze opbouw van coachings- en counselingsgesprek.
• Hanteren van technieken, zoals reflecteren, parafraseren, bevragen, concretiseren,
structureren en samenvatten.
• Regulering gesprek door scheppen van voorwaarden, faseren, terugkoppelen,
verduidelijken en afronden.
• Aanbrengen van verdieping door directheid, confrontatie, herinterpretatie, nuancerende
empathie, zelfexpressie en ondersteuning.
• Omgaan met (tegen)overdracht, intimiteit, vertrouwelijke informatie, culturele en
maatschappelijke aspecten.
• Doelformulering, actieplan, evaluatie en eventuele verwijzing.
• Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.
􀀁Groepsmechanismes/fases:
• Hoe neem ik leiding over mijzelf in een groep?
• Hoe beïnvloed ik een groep en hoe beïnvloedt de groep mij?
􀀁Toepassen effecten groepsdynamica in coaching:
• Hoe betrek ik de context in coaching?
• Hoe ga ik zelf om met de context rondom de coachee?

Praktijkopdracht: in totaal voer je 40 coachingsgesprekken om af te kunnen studeren als Master Coach.

Supervisie : Naast de trainingen volg je supervisie onder leiding van een erkend supervisor (18 uur).

Uitgebreide informatie en startdata vind je op de website van dochteronderneming Europees Instituut.

  Omschrijving Profiel Duur Investering