Opleiding Master Coach

De effectiviteit van coaching en counseling wordt in hoge mate bepaald door (inter-)persoonlijke kwaliteiten. Daarom vormen de modules Effectief Functioneren en Effectief Communiceren in het eerste opleidingsjaar de solide basis van de opleidingen. Onder deskundige leiding vergroot u het inzicht in uw persoonlijke ontwikkeling.

Wie bij het Europees Instituut is opgeleid, beschikt over fundamentele kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden. Aan de basis liggen evidence-based beïnvloedings- en communicatiemethodieken.

De theorie en praktijk van deze begeleidingsvormen zijn ontleend aan belangrijke psychologische en psychotherapeutische modellen uit de gangbare wetenschap. Het Instituut legt zich daarbij niet vast op één model, maar is eclectisch en kiest voor een pragmatische invalshoek: dat wat werkt. Het meest basale model is dat van Carl Rogers. Zijn theorie biedt de basis voor een attitude van begeleiders waarin respect, acceptatie en inlevingsvermogen de kern vormen.

Doel is uiteindelijk dat u een eigen methodiek ontwikkelt, die past bij uw eigen functioneren en levensvisie.  

Modules

1e jaar: LEERGANG COACHING BASICS

Module Effectief Functioneren (januari-juni)

Theorieblok (7 colleges): Levensloop en identiteit
• Identiteitsontwikkeling en zelfsturing
• Spirituele intelligentie in leven en werk / Mindfulness in leven en werk
• Identiteit en context
• Loopbaanontwikkeling en -identiteit
• Professioneel hanteren van persoonlijke kernthema’s
• Ontwikkelingsgericht coachen
• Gastcollege

Praktijkblok (trainingen): Persoonsgerichte training
• Inzicht in eigen biografie en ontwikkeling
• Verkennen en verwoorden van eigen kwaliteiten, mogelijkheden, beperkingen, normen, waarden en verantwoordelijkheden
• Verkennen en verwoorden van eigen gedrag, gedachten, gevoelens, ervaringen, weerstanden en valkuilen
• Formulering persoonlijke leerdoelen
• Omgaan met feedback als stimulans tot bijstellen van eigen houding, zelfbeeld en functioneren
• Vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfbeschikking en zelfsturend vermogen
• Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties
Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: schrijven biografie

Module Effectief Communiceren (september-december)

Theorieblok (7 colleges): Psychologische hoofdstromen in coaching en counseling
• Inleiding: coaching, counseling en psychotherapie
• Psychodynamische hoofdstroom: Psychoanalytische coaching en counseling
• Experiëntiële hoofdstroom:
- Cliëntgerichte coaching en counseling
- Gestaltcoaching en -counseling
• Leertheoretische hoofdstroom: Cognitief-gedragsgerichte coaching en counseling
• Systeemtheoretische hoofdstroom: Systeembenaderingen in coaching en counseling
• Gastcollege

Praktijkblok (trainingen): Communicatietraining
• Aspecten persoonsgerichte training.
• Empathie, echtheid, acceptatie en respect in contact met anderen.
• Verder ontwikkelen van communicatievaardigheden en interactiecompetenties.
• Opbouwen gespreksklimaat van wederzijds vertrouwen.
• Luisteren naar inhoudelijke en gevoelsmatige aspecten van een gesprek.
• Blijk geven van aandacht en luisteren via (non)verbale technieken.
• Inspelen op non-verbale communicatie en het verwoorden van gevoelens van de ander.
• Stellen van open en neutrale vragen, doorvragen en samenvatten.
• Geven en ontvangen van feedback en omgaan met confrontatie.
• Professioneel omgaan met eigen emoties.
• Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.
Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: 8 coachingsgesprekken

2e jaar: MASTER COACH

Module Individuele Coaching & Counseling (januari-juni)

Theorieblok (7 colleges): Individuele benaderingen in coaching en counseling
• NLP in coaching en counseling
• Cliëntgerichte coaching en counseling
• Psychosomatiek en (werk)stressmanagement
• Spiritueel gerichte coaching en counseling
• Professioneel omgaan met emoties
• Conflicthantering en mediation
• Gastcollege


Praktijkblok (trainingen): Training persoonsgerichte coaching en counseling (3 weekenden)
• Aspecten persoonsgerichte en communicatietraining.
• Het eigen coaching- en counselingsprofiel.
• Verder ontwikkelen van vaardigheden in coaching en counseling.
• Hanteren van meerdere gespreksmodellen.
• Fasegewijze opbouw van coachings- en counselingsgesprek.
• Hanteren van technieken, zoals reflecteren, parafraseren, bevragen, concretiseren, structureren en samenvatten.
• Regulering gesprek door scheppen van voorwaarden, faseren, terugkoppelen, verduidelijken en afronden.
• Aanbrengen van verdieping door directheid, confrontatie, herinterpretatie, nuancerende empathie, zelfexpressie en ondersteuning.
• Omgaan met (tegen)overdracht, intimiteit, vertrouwelijke informatie, culturele en maatschappelijke aspecten.
• Doelformulering, actieplan, evaluatie en eventuele verwijzing.
• Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.
Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: 6 coachingsgesprekken


Module Coaching in context (september-december)

Theorieblok (7 colleges): Groepsgerichte benaderingen in coaching en counseling
Groepsbegeleiding en teamcoaching vanuit:
• Groepsdynamica en persoonlijke kernthema’s
• Themagecentreerde Interactie
• Systeemgerichte benaderingen
• Groepstherapeutische benaderingen
• Oplossingsgerichte benadering
• Beroepsethiek van de coach en counselor
• Gastcollege


Praktijkblok (trainingen): Training groepsgerichte coaching en counseling (2 weekends)
Herkennen en kunnen benoemen van:
• de eigen binnenwereld met betrekking tot de omgang met groepen en de gevolgen daarvan.
• eigen communicatiepatronen, rollen en interpersoonlijk gedrag in de groep.
• op welke wijze een veilig en respectvol groepsklimaat tot stand komt.
• de groepsontwikkeling, de wijze waarop groepscohesie tot stand komt en de verbinding met eigen leiderschap.
• (de effecten van) inhouds-, betrekkings- en bestaansniveau zowel gericht op het individu als de groep.
• (de effecten van) een aantal belangrijke individuele, groeps-, proces-, en taakgerichte interventies.
• verschillende vormen van weerstand en overdracht in de groep.
• de conformerende werking van groepsprocessen.
• concrete ontwikkelpunten met het oog op het functioneren in groepen.
Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1)

Praktijkopdracht: 6 coachingsgesprekken en intervisie

Uitgebreide informatie en startdata vind je op de website van dochteronderneming Europees Instituut.

  Omschrijving Profiel Duur Investering