Masterclass Kennismanagement

Inhoud en opbouw modules

Business Case
Rode draad door het programma is jouw business-case. Het programma biedt de gelegenheid om, steeds vanuit een ander perspectief, te werken aan jouw case. Het resultaat hiervan is dat aan het eind van deze leergang een volledig uitgewerkt kennismanagement plan ontwikkeld is voor jouw organisatie.

Modules
Dag 1: State of the art
Aan de hand van basisconcepten en praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in de rol van kennis in organisaties, de relevante aspecten van kennismanagement en het brede scala aan oplossingsrichtingen en maatregelen op het gebied van kennismanagement. Tevens wordt op deze dag ingegaan op het stappenplan zoals deze is ontwikkeld door DNV GL. Dit stappenplan vormt de rode draad door de Masterclass en voor de nadere uitwerking van jouw case.

Dag 2: Strategie
Gedurende deze dag wordt ingegaan op hoe kennismanagement verankerd kan worden in de ambities en resultaatgebieden van een organisatie. Van hieruit wordt de focus van het kennismanagement bepaald als basis voor alle verdere activiteiten die vanuit kennismanagement perspectief worden geïnitieerd en ingericht.

Dag 3: Leren in organisaties
Op deze dag wordt kennis benaderd vanuit de optiek van leren en het leervermogen van organisaties. Centraal staat de opbouw en ontwikkeling van nieuwe kennis binnen een organisatie. Aan de orde komen verschillende concepten op gebied van leren in organisaties, zoals intervisie, after-actionreview en scenario denken, zowel in theorie als praktijk. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de belangrijkste obstakels en blokkades en de wijze waarop het leervermogen van organisaties kan worden versterkt.

Dag 4: Het geheugen van organisaties
Optimale benutting van reeds bestaande en beschikbare kennis in de organisatie staat deze dag centraal. Kennis wordt daarbij benaderd vanuit het doel om de juiste kennis op de juiste plaats op het juiste moment bereikbaar en beschikbaar te hebben. Kernbegrip vormt het collectief geheugen van de organisatie: een samenhangend geheel van maatregelen, processen, systemen en rollen gericht op het effectief en efficiënt (her)gebruik van bestaande kennis in organisaties.

Dag 5: Organiseren van een kennisinfrastructuur
In lijn met KM-focus zoals besproken op dag 2 en aansluitend op de KM-instrumenten van dag 3 en 4, wordt op deze dag de aandacht gevestigd op de inrichting van de kennisinfrastructuur. Aan de orde komen zowel de organisatorische als technische componenten, alsmede de synergie tussen beide componentgebieden. Centraal thema is de community of practice, een grensoverschrijdend instrument voor het delen van kennis.

Dag 6: Veranderen en Motiveren
Organisatorische concepten en de consequenties daarvan voor de taken en verantwoordelijkheden rond kennismanagement activiteiten komen deze dag aan de orde. Daarnaast worden de veranderkundige en motivationele aspecten behandeld die een rol spelen bij de implementatie van kennismanagement maatregelen in de eigen organisatie, en hoe deze inzichten te gebruiken om kennismanagement duurzaam te verankeren.

Dag 7: Indicatoren voor kennismanagement
Op deze dag staat centraal hoe en met welke meetinstrumenten kennismanagement activiteiten kunnen worden gestuurd en hoe het resultaat beoordeeld kan worden. Hierbij wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van Intellectual Capital en wordt aansluiting gezocht bij het model van de EFQM (European Foundation for Quality Management).

Dag 8: Implementeren en Realiseren
Deze dag staat in het teken van jouw case. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hetgeen geleerd is in de voorgaande dagen. De uitwerking van de case wordt binnen de beslotenheid van de intervisiegroepen gepresenteerd en resultaten en ervaringen worden besproken. Elke groep wordt begeleid door een senior adviseur.

Bij dit programma ontvang je het boek ‘Common Knowledge’ van Nancy Dixon.
 

  Omschrijving Profiel Duur Investering