Leidinggeven en Samenwerken met de Ondernemingsraad (LSOR)

De Wet op de Ondernemingsraden 1998 geeft aan de ondernemingsraad een zelfstandige positie. Wel zijn er regels gesteld aan het overleg tussen de ondernemingsraad en de ondernemer. Het is gebruikelijk dat de directeur, als de aangewezen persoon om het overleg met de ondernemingsraad te voeren, kennis heeft van die regels, van de bevoegdheden van de ondernemingsraad en van de plichten van de ondernemer. Daarnaast is het wenselijk vaardigheid te hebben in het leidinggeven en samenwerken met de ondernemingsraad om een zo hoog mogelijk rendement uit het overleg te krijgen.

Thema's

Deze tweedaagse cursus biedt deelnemers de gelegenheid zich verder te bekwamen in het omgaan met de OR in en buiten overlegvergaderingen. In zowel plenaire bijeenkomsten als in kleine groepen komen onder meer de volgende thema´s aan de orde:

  • de actuele ontwikkelingen van de medezeggenschap in ondernemingen op zowel organisatorisch als juridisch, financieel en sociaal terrein;
  • de Wet op de Ondernemingsraden 1998 met de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraden zoals advies- en instemmingsrecht en de informatieverstrekking aan de OR;
  • een goede regievoering, zodat de overlegprocessen effectief zijn en efficiënt verlopen;
  • voorbereiden van en oefenen in een simulatie, waarbij een overlegvergadering wordt nagebootst;
  • de relatie van de directie met de OR en haar achterban

Het doel van de cursus is directieleden te helpen bij een doelmatige samenwerking met de ondernemingsraad. Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid tot het bespreken van de eigen ervaringen van de deelnemers.

  Omschrijving Profiel Duur Investering