Leiderschap, Reflectie en Ontwikkeling (LRO)

De training LRO biedt ruimte om je persoonlijke kracht als leider verder te ontwikkelen. Wat is mijn aandeel in situaties die zich voordoen in mijn werk? Je krijgt diverse modellen aangeboden, waarbij je continu de vertaling maakt naar jouw persoonlijke invulling hiervan. Er is veel ruimte voor oefening en terugkoppeling. Trainers met ervaring in de non-profit sector, dagen je - naar mate het programma vordert – uit om kritisch te kijken naar je vorderingen en de stappen die je nog hebt te nemen. De ratio is vaak al sterk ontwikkeld, nu betrekken we ook het gevoelsniveau erbij, zodat jij ‘completer’ gaat leidinggeven. Jezelf laten zien en bekijken door de spiegel die de trainers je voorhouden vraagt moed. De trainers dragen zorg dat je hier in een veilige omgeving mee kunt experimenteren. Er wordt een beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid om je te blijven ontwikkelen, zowel individueel, als in de groep.

Deelnemersprofiel
Dit leiderschapsprogramma is gericht op leidinggevenden, project- en programmamanagers in de publieke en semi-publieke sector, met minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring. Indicatie: schaal 11-15.
Je zet in op meer visie en effectiever leiderschap. Je bent bereid om te reflecteren op je eigen leiderschap, nieuw gedrag uit te proberen en je eigen leerproces te blijven beïnvloeden door zelf naar antwoorden te zoeken.

Het programma Leiderschap, Reflectie en Ontwikkeling (LRO) is één van de top 10 open programma’s van de Baak. Dit succesvolle programma start ieder jaar 4 à 5 keer met gemiddeld 12 deelnemers.

De deelnemers komen uit verschillende publieke en semi-publieke organisaties waarbij de deelnemersaantallen overall te verdelen zijn onder de volgende organisaties:

Gemeenten: 25%
Ministeries:  21%
Wonen/Water/Energie: 11%
Zorg: 10%
Provincies/politie/Veiligheidsregio's: 8%       
Onderwijs: 8%
Kunst en Cultuur:  5%
Divers non profit: 12%  

Deze percentages zijn berekend over de laatste 8 groepen (periode 2013-2014).

Programmastructuur 
De leiderschapstraining LRO begint met een persoonlijk intakegesprek met de programmamaker. De leergang bestaat uit 4 modules en een terugkomdag en vindt plaats op onze inspirerende locaties, Landgoed de Horst te Driebergen en de Baak Seaside te Noordwijk. De bosrijke omgeving heeft een verstillend effect en biedt ruimte aan reflectie, de zee heeft een verruimende werking en richt het vizier op de toekomst en het verkrijgen van overzicht. Beide locaties hebben hun eigen manier van het prikkelen van de zintuigen middels natuur en kunst, hetgeen uitnodigt tot exploring en sharing. 

Modules
LRO bestaat uit 4 modules en een terugkomdag, in totaal 11 dagen.

Module 1: Leiderschap en zelfmanagement (3 dagen)
Je reflecteert op je eigen positie en rol als leidinggevende. Je krijgt zicht op je kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. Wanneer je jezelf beter kent, ben je in staat je medewerkers of (project)team beter te coachen, aan te sturen tot meer verantwoordelijkheid en tot verhoogde bijdragen. Voorbeelden van vragen en thema's zijn:
- hoe zie ik mijzelf en hoe ziet mijn omgeving mij
- zicht op drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten
- effectief feedback geven en krijgen
- waar loop ik bij het leidinggeven tegenaan
- vergroten van je gedragsrepertoire
- doelgericht en inspirerend leiderschap

Module 2: Leidinggeven aan de ander (2 dagen)
Tijdens deze module ligt de focus op het leidinggeven aan de mensen en resultaten van je afdeling binnen de doelen van je organisatie. Je gaat aan de slag met verschillende leiderschapsstijlen, waaronder sturen op output en coaching. Je krijgt handvatten voor het omgaan met de diversiteit van je medewerkers. Je leert effectiever leiding te geven en met je medewerkers te communiceren. Een van de trainingsdagen staat geheel in het teken van het voeren van 'moedige en moeilijke gesprekken'. Voorbeelden van vragen en thema's zijn:
- hoe inspireer ik mijn medewerkers zodat zij het beste van zichzelf geven
- het kunnen toepassen van meerdere leiderschapsstijlen (instrueren, overtuigen, coachen, delegeren) 
- beter inzicht in de - vaak onbewuste - houding die je aanneemt en waarmee je een boodschap uitdrukt over hoe de ander jou moet zien
- inzicht in groepsprocessen
- handvatten voor de manager als coach

Module 3: Leidinggeven in je organisatie (1 avond en 2 dagen)
Leidinggeven aan verandering in een veranderende context; verschillen benutten, omgaan met gegevenheden en weerstand productief maken. Je krijgt inzicht in het krachtenveld van je organisatie, factoren en partijen die van invloed zijn. Je diagnostisch instrumentarium (‘wat is hier aan de hand?’) wordt vergroot. Je leert de formele en informele regels van het spel doorzien en daar effectief naar te handelen. De module start met een inspiratiediner samen met je leidinggevende. Zo versterken we de uitwisseling met de organisatie.
Voorbeelden van vragen en thema's zijn:
- voorwaarden voor succesvolle organisatieverandering
- hoe kan ik productief omgaan met weerstand, emotionele spanning en druk
- strategisch denken en handelen
- ondernemerschap: lef, energie en bevlogenheid versus frustratie
- doelen stellen en bereiken in een politiek bestuurlijke context

Intermezzo (2 x 1 dagdeel)
Tussen module 3 en module 4 neemt iedere deelnemer een kijkje in de organisatie van één van de medecursisten. Je gaat op bezoek en je krijgt bezoek. Jouw leiderschapsvraag is leidend voor het bezoek. Je voert bijvoorbeeld gesprekken of woont een overleg bij. Verandering van omgeving die tot nieuwe inzichten leidt.

Module 4: Leidinggeven in de praktijk (2 dagen)
Hoe kan je in jouw werkomgeving, onderhevig aan voortdurende verandering en maatschappelijke druk, een inspirerend leider zijn en resultaten halen? In deze module staat integratie van het geleerde en de toepassing ervan in de praktijk centraal. Hoe pak je nu, met je nieuwe bagage op zak, de dingen aan? Wat staat je te doen en wie ga je erbij betrekken om dat daadwerkelijk tot stand te brengen? Voorbeelden van vragen en thema's zijn:
- maatschappelijke inspiratie
- bezinning en reflectie
- authentiek leiderschap
- teamontwikkeling
- voornemens voor de praktijk

Terugkomdag: Open space (1 dag)
Deelnemers ontwikkelen in overleg met de programmamaker een programma van twee dagdelen. Elkaar laten zien wat de leergang met je heeft gedaan en wat jij met de leergang hebt gedaan. Het mes snijdt aan twee kanten: er wordt tegemoet gekomen aan jouw leerbehoeftes op dat moment en je verantwoordelijkheid om zelf te blijven leren wordt aangesproken. Door zelf vorm te geven aan het programma zal het geleerde beter beklijven.

  Omschrijving Profiel Duur Investering