HR-essentials

In de drie modules krijg je inzicht in HR- trends, HR- krachten, rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden, werving en selectie, HR en social media en is er integratie van theorie en praktijk.

Module 1: Introductie HR - Menselijk Kapitaal

Programmatoelichting, kennismaking. Leervragen aanscherpen. (1 dagdeel)
HR- trends. Fasen in ontwikkeling HR- professional. Korte presentaties van HR- structuur en terugkoppeling naar de eigen organisatie.
HR-Krachten (2 dagdelen)
Je krijgt inzicht in de externe ontwikkelingen die van invloed zijn op jouw HR praktijk. Ook werk je aan verbreding en verdieping van jouw persoonlijke krachten als HR professional. Dat resulteert in een effectieve uitwisseling met mensen die deel uitmaken van het interne krachtenveld.
Begeleiden van manager en medewerker (2 dagdelen)
Hoe kunt je als HR professional managers én medewerkers effectief begeleiden bij de voorbereiding en het uitvoeren van diverse ‘lastige’ gesprekken met elkaar? Via eigen casuïstiek, praktijksimulaties en aanvullende modellen krijgt je inzicht in de aard van en de valkuilen bij deze soms complexe gesprekssituaties. Je leert hoe jouw rol als HR professional kunt optimaliseren en jouw gespreksaanpak in korte tijd kunt verbeteren.

Module 2 : Arbeidsrecht

Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden (3 dagdelen)
Je krijgt inzicht in de diverse instanties, de bruto-netto loonberekening en onkostenvergoedingen. Verder komen de soorten arbeidsovereenkomsten en bedingen met de diverse valkuilen aan de orde. Ook de diverse verlofsoorten, het ziekteverzuim en de adders onder de Wet Verbetering Poortwachter ontbreken niet. Je krijgt een kijkje in de keuken van de UWV-keuring.
Beëindiging van arbeidsovereenkomsten en ontslagprocedures (2 dagdelen)
In dit onderdeel komen de diverse ontslagprocedures aan bod en leert je het werken met de beëindigingovereenkomst. Daarnaast worden de regels, mogelijkheden en procedures bij reorganisaties, wijziging van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, het collectief ontslag, de invloed en de rol van de OR en vakbonden behandeld.

Module 3: Invloed & Kracht

Introductie , Werving & Selectie (2 dagdelen)

Na een introductie in de Human Resources staat de instroom van mensen centraal. Hoe bouw je een toekomstbestendig personeelsbestand op? Vergrijzing, ontgroening en verkleuring van de arbeidsmarkt (en de afzetmarkt) stellen nieuwe eisen aan de methoden van werving, selectie en inschatting van talent. In deze training onderzoek je hoe nieuwe kanalen (waaronder social media), andere boodschappen (bredere en diepere Employer Branding) en slimmere selectiemethoden kunnen helpen de juiste talenten duurzaam te laten instromen in uw organisatie. Je gaat actief aan de slag met interview scorecards en de STAR-methode in rollenspellen met ‘echte’ sollicitanten. Daarbij oefen je ook in effectief communiceren over grenzen van geslacht, leeftijd en cultuur heen. Daarnaast gaan we in op psychologische tests, simulaties en assessments.
HR en Social Media (1 dagdeel)
In dit onderdeel gaan we dieper in op HR en Social Media. We kijken naar jouw rol als HR professional bij het gebruik van social media in en door de interne organisatie. Hoe je social media kunt inzetten voor het werven van nieuwe medewerker (recruitment), voor referral recruitment en voor Employer Branding. Daarnaast laten we trends en ontwikkelingen zien op het gebied van social media voor HR.
Coaching, employability en ontwikkeling (2 dagdelen)
Programma over competentiemanagement, talentontwikkeling en coaching. Jij leert hoe je binnen jouw organisatie de ontwikkeling en inzetbaarheid van jouw medewerkers kunt stimuleren en managen, gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen. Hiermee bevorder je de doorstroom en ontwikkeling van personeel en beperk je de uitstroom van talent.

Tijdsduur
Module 1, 2 en 3 zijn aan elkaar gekoppeld. De training beslaat zes dagen, verspreid over drie weken. Een module beslaat twee aan één gesloten dagen. HR Essentials bieden wij meerdere malen per jaar aan.

Deelnemersprofiel
Voor de startende en doorgroeiende HR professionals met maximaal 4 jaar werkervaring in het HR vakgebied, HBO/academisch werk- en denkniveau en behoefte aan kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van HRM.

  Omschrijving Profiel Duur Investering