Intervisie

Hoe werkt intervisie?
Bij intervisie is er altijd sprake van het formuleren van een praktijkvraag of probleem door één van de deelneemsters. Steeds volgt daarop in een of andere vorm het oriënteren op en analyseren van het probleem, en de bewustwording van wat er feitelijk speelt. Intervisie wordt gekenmerkt door een gestructureerde aanpak. Deze biedt waar nodig houvast, maar kan ook afhankelijk van de situatie worden losgelaten. Een bijeenkomst wordt altijd afgesloten met het formuleren van mogelijke oplossingen, adviezen of inzichten.

Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 7 vrouwen en een professionele begeleidster. De rol van de begeleidster is het faciliteren en structureren van de bijeenkomsten. Zij brengt diverse gespreksmodellen in, verdiept de interactie, oefent de deelneemsters in intervisie- en coachingsvaardigheden en is verantwoordelijk voor de procedure en het algehele proces.

Een intervisiegroep heeft een langere doorlooptijd en deelneemsters houden vaak (tussentijds of achteraf) contact met elkaar. Het werken in vaste groepen doet de onderlinge vertrouwdheid en diepgang groeien. De programmastructuur is flexibel. De data van de intervisiebijeenkomsten worden in onderling overleg bepaald. Een traject bestaat minimaal uit 5 bijeenkomsten en kan in overleg worden uitgebreid.

Wat is het doel?
Doel van intervisie is het uitwisselen van en reflecteren op werkervaringen. Door naar concrete werksituaties te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag vergroten deelneemsters hun zelfinzicht en persoonlijke effectiviteit.

Voor wie?
Je bent eenvrouwelijke manager, professional, zelfstandige, adviseur etc. Je staat open voor feedback en reflectie op eigen handelen.

Welke onderwerpen?
De deelneemsters bepalen zelf de inhoud van elke intervisiebijeenkomst. Zo kan flexibel worden ingespeeld op de individuele wensen van de deelneemsters. Deze kunnen verband houden met een bepaald thema of een bepaalde functie, maar bijvoorbeeld ook gerelateerd zijn aan een veranderingsproces in hun organisatie.

Wat is het resultaat?
Wanneer je deelneemt aan intervisie:
- Krijg je zicht op je vragen en thema’s rondom werk, wordt je eigen aandeel daarin duidelijk en krijg je direct toepasbare adviezen, je effectiviteit neemt toe.
- Je leert hoe anderen met hun vragen omgaan en je deelt kennis en ervaring tussen deelnemers.
- Je leert vaardigheden als vragen stellen, feedback geven en luisteren.
- Vaak ontstaat een sterke onderlinge band met de deelneemsters die lange tijd blijft bestaan.

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering