Module Overzicht

Training Double Healix: Cycli en Niveaus van Leiderschap
 

MODULE 1, 18 OKTOBER 2013, VAN 9.00-17.30 UUR:
Ochtend
NIVEAU 0 - UNIVERSALITEIT
De basisstructuur van verhalen en scenario's
De structuur van de Reis van de Held(in) als cross-cultureel en fysiek verankerd motief. De verrassende onvermijdelijkheid van een goed verhaal. Het cyclische Double Healix model en de basisprincipes van persoonlijkheids- en leiderschapsontwikkeling. Het belang van story-telling bij het ontwerpen van organisatievormen en toekomstscenario’s. De magie van intuïtie, de wijsheid van het onbewuste en de kracht van beelden. Over het machtskruis, de kardinale deugden en drempelovergangen. De samenhang tussen Joseph Campbell’s Reis van de Held en Ken Wilber’s Integrale Model, Clare Graves’ Spiral Dynamics, de Creatiespiraal van Marinus Knoope en Otto Scharmer’s Theory U.

Middag
NIVEAU 1 - SIMPLICITEIT
Basale behoeften

Leiding geven en zakendoen vragen om gedegen kennis van menselijke behoeften en hun onderlinge spanningsvelden. Vaak zijn wij of onze medewerkers bezig met het bevredigen van behoeften die jonger zijn dan we denken. Als leider worden we vaak ontvanger van krachtige projecties en moeten daar een antwoord op vinden. Vanuit verschillende psychologische benaderingen behandelen we de belangrijkste ontwikkelingsfasen van het jonge kind en de basale behoeften die we ons hele leven trachten te bevredigen. We besteden aandacht aan de verborgen overdracht en projectiemechanismen en behandelen manieren waarop in een gezonde organisatie de basale menselijke behoeften kunnen worden bevredigd.


MODULE 2, 8 NOVEMBER 2013, VAN 9.00-17.30 UUR:
Ochtend
NIVEAU 2 - SENSATIONALITEIT
Typen, driften en drijfveren

Kennis van persoonlijkheidstypen, impulscontrole en prikkelverwerking is voor leiders van groot belang, bijvoorbeeld bij de samenstelling van teams of het voorkomen van, dan wel bemiddelen bij conflicten. We bespreken de ervaringsgerichte ontwikkeling in de adolescentie (driften, seksualiteit) en de subgroep georiënteerde bewustzijnslaag. Het Double Healix model hanteren we hier als metamodel voor de verschillende theorieën over drijfveren en persoonlijkheidstypen. We laten beelden zien van hoe leiders op latere leeftijd nog worstelen met hun driften of deze juist hebben gesublimeerd tot hogere drijfveren en deugden.

Middag
NIVEAU 3 - MAXIMALITEIT
De cirkel van leiderschapscompetenties
Aan bod komen basale leiderschapskwaliteiten en hun onderlinge verhoudingen en spanningsvelden. We volgen het verhaal van de vroege volwassenheid, persoonlijke kracht en de wens om het maximum uit ons leven te halen (persoonlijk leiderschap). De op bruikbaarheid en macht gerichte bewustzijnslaag en basale leiderschapsideeën van onder meer Stephen Covey, Anthony Robbins en John Maxwell. Aan bod komt hoe we de competenties op een creatieve spanning kunnen zetten, in samenhang met bijvoorbeeld de kernkwadrantentheorie van Daniel Ofman en de verzoeningsprincipes van Fons Trompenaars.


MODULE 3, 29 NOVEMBER 2013, VAN 9.00-17.30 UUR:
Ochtend
NIVEAU 4 – RELATIONALITEIT
Verantwoordelijkheid nemen in onze relaties
Over relationeel leiderschap, partnerschap en ouderschap. Over de fasen van teams, de verschillende teamrollen en noodzakelijke variaties in teamleiderschap. Deze op normen en waarden gerichte bewustzijnslaag wordt behandeld in samenhang met de mid-life volwassenheid. Vanuit het Double Healix model behandelen we onder meer de samenhang van teamrollen van Belbin, het cultuurkwadrant can Goffee & Jones en de leercyclus van Kolb.

Middag
NIVEAU 5 - COMPLEXITEIT
Principes en complexe organisaties
De narratieve benadering van missie, visie en strategie-ontwikkeling van organisaties. Hoe de rijpe volwassene complexe systemen leert begrijpen en sturen. Over organistatieculturen en hun gefaseerde ontwikkelingen. Verschillende benaderingen van scenarioplanning, presencing en futuring. Over niveau 5 leiderschap van Jim Collins, flow van Mihaly Csikszentmihalyi en synchroniciteit van Joseph Jaworski. Een nadere uitwerking van het verzoenen en overstijgen van tegenstellingen. En over het verder transformeren van het ego naar het Zelf.


MODULE 4, 13 DECEMBER 2013, VAN 9.00-17.30 UUR:
Ochtend
NIVEAU 6 - SIMPLEXITEIT
Simplexe beleidsvormen en duurzaamheid
Hoe hele tijdperken hun verhaal hebben, hoe landen en continenten sturen en gestuurd worden en hoe we bij hoger bewustzijn komen tot een complexe eenvoud. Over de grote transitie naar een duurzame samenleving. Hoe we leren schakelen tussen macro, meso en micro. Het inclusief denken: The Big Picture in the small detail. Jeremy Rifkin’s ‘empathic embrace’ en het belang om de eigen individuele ontwikkeling te plaatsen in grotere maatschappelijke bewegingen. Het vertalen van persoonlijke en culturele spanningsvelden naar onderliggende principes. Er komen verschillende scholingswegen aan bod en we behandelen de razor’s edge tussen vormgeven van de werkelijkheid en overgave. Over tegenwoordigheid van geest, leegmaken, inhoudsgerichte meditaties en verschillende niveaus van geluk.

Middag
NIVEAU 7 – PERPLEXITEIT
Mens-zijn en spiritueel leiderschap
Van de magie van het mythische niveau 0 naar de uitgerijpte mystiek en de ervaring van het Absolute in elk verschijnsel. Het verschil tussen pre- en transrationeel. Overeenkomsten en verschillen van de grote spirituele verhalen. Schakelen tussen het hoogst mogelijke perspectief en de ervaring daarvan in het kleinste detail. Het samengaan van weten en niet-weten. Het verzoenen van overgave en verantwoordelijkheid, van onthechting en compassie en het samenvallen van bewuste en geheime wil. Het is van belang dat we als leiders kunnen rusten in de verzoening van deze krachten. Compensatie via macht, bezit en ego wijken voor de vreugde van iets hogers dienen, Mens-zijn en als leider anderen faciliteren om zo ruim en diep mogelijk Mens te worden.


Terug naar Opleiding Double Healix


  Omschrijving Profiel Duur Investering