Notitie met betrekking tot de opzet

Vele mensen beleven dat in een bepaalde fase van hun leven hun individualiteit maar ten dele tot ontplooiing komt. De werkorganisatie en sleutelpersonen in werk en leven stellen eisen die erom vragen, dat de individualiteit zich aanpast en conformeert. Nu is aanpassen en conformeren een goede zaak. Coördinatie en samenwerking worden erdoor mogelijk gemaakt. Het kan echter zijn, dat de overeenstemming met de eisen van de buitenwereld niet echt lukt. Er is een schijnoplossing tot stand gekomen: de individualiteit heeft zich onder laten sneeuwen. Er zijn afstemverliezen tussen individualiteit en omgeving. Wanneer die groot zijn, treden er allerlei storingen op in de creativiteit en flexibiliteit. Ook depressiviteit en gevoelens van zinloosheid en richtingloosheid kunnen gaan optreden.

Het omgekeerde proces is ook mogelijk: afstemwinst tussen de individualiteit en de omgeving. Wanneer de innerlijke afstemming met de eisen van de omgeving en belangrijke anderen lukt dan kan een reservoir van kracht en creativiteit opbloeien. Dit is het beroemde punt van de synergie: door lid te zijn van een team wordt men creatiever en productiever dan dat men op zichzelf is.

In ieder mens is een meer of minder bewust weten aanwezig omtrent de afstemming: individualiteit/omgeving. Op de werkconferentie Ik en de Anderen® wordt het u mogelijk gemaakt afstand te nemen tot uw werk en leven.

Juist hierdoor maakt u de baan vrij om te zien waar u staat. Doordat wij op de conferentie met elkaar werken krijgen wij ook een goed inzicht in de algemene principes en dynamiek van zelfrealisatie, creativiteit, teamvormingsdynamiek, en de processen van leider/medewerkerschap die hiermee samenhangen. Tevens zult u ook beleven dat er een zekere balans nodig is tussen werk en leven.

De werkconferentie Ik en de Anderen® wil voor u een instrument zijn om u te helpen diagnosticeren waar u staat. Maar natuurlijk zult u uw inzichten en belevenissen ook omzetten in acties en ontwikkelingen nadien.

Een mensbeeld dat wij als een kapstok zullen gebruiken, willen wij u ter voorbereiding op de kennismakingsavond beschrijven. Aan de individualiteit onderscheiden wij drie dimensies:
1. de relatie dimensie; de interactie tussen mijzelf en de anderen;
2. de energie dimensie; nodig om tot handelen te kunnen komen;
3. de normen en waarden dimensie; van hieruit komt men tot een moreel oordeel.

Over ieder van deze drie dimensies willen wij nu wat zeggen.
In de relatie dimensie gaat het om het onderzoek van thema's als: hoe handhaaf ik mij tegenover anderen, hoe oefen ik invloed uit op anderen, hoe kom ik over, hoe motiveer en enthousiasmeer ik anderen, hoe geef ik anderen hulp en bijstand, hoe overtuig ik anderen, hoe ga ik met tegenstellingen en conflicten om etc.?

In de energie dimensie komt het krachtenspel in mijzelf aan de orde. Macht en onmacht staan hier centraal. Thema's zijn hier: snelheid en traagheid in leven en werk, weerstanden tegen luisteren of praten, werken of leven onder druk en het herstel van "stress", op tijd en te laat handelen, agressiviteit en vlucht, etc.

In de normen en waarden dimensie komen vragen aan de orde als: welke waarden verbinden mijzelf met anderen en welke oordelen bevorderen een kloof, van welke bedrijfscultuur en leefcultuur ben ik een onderdeel, eerlijkheid en manipulatie, hoe kan ik de liefdevolheid bevorderen, hoe kan ik machtsspelen omzetten in genegenheid, de werking van integriteit en opportuniteit, verstand en wijsheid etc.

Op ieder van de drie dimensies doen zich vertekeningen voor. Dat wil zeggen dat u te maken hebt met saboterende krachten, waardoor u minder bereikt dan zou kunnen. U verwijt anderen iets wat u eigenlijk grotendeels bij uzelf kunt vinden, u ziet meer tegen iets op dan hoeft, overschat de sterkte van anderen, bent agressiever dan nodig, overhaast u, etc. Het is belangrijk om ook iets te ontdekken, te weten en te zien van de werking van deze saboterende krachten.

Op de werkconferentie speelt de nieuwsgierigheid van de mens naar zichzelf een grote en dynamiserende rol. De opgaven en opdrachten die wij u zullen geven, pogen u steeds weer aan te spreken op dit punt. Hoe uitgebreid en met welke diepgang een ieder op alles wil ingaan, hangt af van ieders persoonlijke geaardheid en voorkeur.

Het vrijheidsbeginsel is in onze ogen voor de ontwikkeling en de zelfkennis van de volwassen mens een centraal gegeven.

Als iemand iets van zichzelf kennelijk niet wil zien, dan zien wij weinig heil in het forceren van inzicht en ontwikkeling. U bent zelf heer en meester van uw ontwikkeling. Wij noemen dit de koninklijke weg.

Het werken aan de ontwikkeling en expressie van de persoonlijkheid is te vergelijken met een kunstzinnige opgave. In leven en werk schept de mens aan zijn persoonlijkheid, geeft vorm aan wat hij kan worden en doorbreekt gewoonten om nieuwe mogelijkheden een kans te geven. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met het werken aan kunstzinnige opgaven op de werkconferenties.

De bedoeling van de kennismakingsavond is om elkaar en de begeleiders te ontmoeten en te horen waaraan een ieder wil werken. Tevens raakt u enigermate thuis -zo u dat al niet bent van een vorige keer- met de Baak als leermilieu.


  Omschrijving Profiel Duur Investering